Producenci
Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego kiddies.com.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się oraz zaakceptować treść poniższego Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KIDDIES.COM.PL

Kiddies Akcesoria dla Maluchów jest Sklepem Internetowym, dostępnym pod adresem www.kiddies.com.pl, prowadzonym przez KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98B/123, 03-185 Warszawa, NIP 7010044244, REGON 140740470, zwaną w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”.

I. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca (Sprzedawca) – KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98B/123, 03-185 Warszawa, NIP 7010044244, REGON 140740470, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.kiddies.com.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@kiddies.com.pl

3. Sklep internetowy Kiddies Akcesoria dla Maluchów (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kiddies.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktów.

4. Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

5. Produkt (Towar) – Towary oferowane w Sklepie internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. Strona (strony) – Usługodawca i Klient.

8. Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych
formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

9. Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia oraz w ramach której Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi.

10. Login – nazwa użytkownika, konieczna do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i ilość Produktu.

13. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych; Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem wskazanym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zapoznanie
się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego kiddies.com.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na
odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika
jest zabronione.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks Cywilny. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

7. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz podane są w złotych polskich.

8. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

9. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.

10. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym kiddies.com.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania wszelkich operacji w swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich które weszły w posiadanie danych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika.

2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje również Użytkowników, którzy nie dokonali
Rejestracji a dokonali Zamówienia innym dostępnym sposobem niż za pomocą Portalu.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestrację na Portalu i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zgody udzielonej przez Usługodawcę.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz szczegółowy opis nieprawidłowości która wystąpiła. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98b/123, 03-185 Warszawa,
bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@kiddies.com.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja”.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom składanie przez Portal, zamówień.
Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia zamówienia oraz do usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: 1) podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, 2) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 3) dopuścił się zachowań niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu.

4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.). Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień zostały opisane w Polityce prywatności.

5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywności Portalu, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies znajdują się Polityce Plików Cookies.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.kiddies.com.pl

2. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zostaje zawarta zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
1)potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 
2) oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia, 3)oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@kiddies.com.pl

5. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może: 1) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości,
2) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego
zamówienia,
3) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia.

6. Zamówienia realizowane są w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

7. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Usługodawcę od Klienta e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
W przypadku zamówień płatnych przelewem - po
zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeżeli formularz
zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę
VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

VI. PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów wskazane na Portalu nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt usługi transportu
pokrywa Klient.

2. Płatność za złożone zamówienie można dokonać:

a) kurierowi przy odbiorze przesyłki w przypadku wybrania opcji dostawy za pobraniem,
b) dokonując przedpłaty - płatność przelewem na rachunek nr:
BRE BANK S.A. 13 1140 2004 0000 3902 4470 7020.

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia

VII. DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i jest realizowana poprzez Pocztę Polską, firmę kurierską i system paczkomatów.

3. Koszty dostawy:


3.1. W przypadku zamówień o wartości do 300 zł, koszt wysyłki jest podany w zamówieniu.

3.2. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 300 zł – wysyłka na terenie Polski jest darmowa.

4. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zamówień na produkty niedostępne. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony o możliwym dłuższym terminie realizacji zamówienia.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98b/123, 03-185 Warszawa.

4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@kiddies.com.pl

5. Usługodawca dokona zwrotu wartości Produktu, bez kosztów jego dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot wartości Produktów będzie dokonany po otrzymaniu przez Usługodawcę zwrotu Produktów oraz stwierdzeniu niezmiennego stanu Produktów.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Usługodawcy.

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@kiddies.com.pl lub listu poleconego przesłanego na adres: KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98b/123, 03-185 Warszawa.

1.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać szczegółowe informacje odnośnie wady produktu i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć wraz z dowodem zakupu na adres: KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98b/123, 03-185 Warszawa.

1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

1.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@kiddies.com.pl

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać szczegółowe informacje o zaistniałych nieprawidłowościach i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

3. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:


1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).


1.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kiddies.com.pl  lub pisemnie na adres: KIDDIES MARTA PEPELUGOW, ul. Myśliborska 98b/123, 03-185 Warszawa.


1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektronicznąo charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).


1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z polskimi przepisami prawnymi.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między usługodawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Spory sądowe powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl